Verklaring Gegevensbescherming

Inleiding

Wij, SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, D – 34266 Niestetal, zijn als exploitant van het online-aanbod verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers van het online-aanbod. Onze contactgegevens vindt u in het colofon van het online-aanbod, de contactpersonen voor vragen over het verwerken van de persoonlijke gegevens worden in deze privacyverklaring direct vermeld.

De bescherming van uw privacy en uw privégegevens is voor ons een uitermate serieuze aangelegenheid. Wij registreren, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de bepalingen van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG) en de nationale bepalingen inzake gegevensbescherming.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de omvang en het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van het online-aanbod.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens bevatten informatie over geïdentificeerde dan wel identificeerbare natuurlijke personen. Daartoe behoort ook informatie over uw identiteit, bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres of uw woonadres. Gegevens die niet kunnen worden herleid tot uw identiteit (bijvoorbeeld statistische gegevens zoals het aantal gebruikers van het online-aanbod) worden daarentegen niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

U kunt altijd gebruik maken van ons online-aanbod zonder uw identiteit prijs te geven en persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval registreren wij uitsluitend algemene gegevens over uw bezoek aan ons online-aanbod. Voor sommige diensten die wij aanbieden worden echter wel persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens worden in dat geval door ons in beginsel alleen verwerkt in het kader van uw gebruik van dit online-aanbod, in het bijzonder om de gewenste informatie te kunnen verstrekken. In het kader van het verzamelen van persoonlijke gegevens is alleen het verstrekken van gegevens verplicht die absoluut noodzakelijk zijn. Daarnaast kunnen andere gegevens worden gevraagd, maar die worden dan door u op vrijwillige basis verstrekt. Wij wijzen u er telkens op of het een verplicht veld dan wel een vrijwillige vermelding betreft. De concrete details per geval worden in het bijbehorende hoofdstuk van deze privacyverklaring beschreven.

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonlijke gegevens vindt in het kader van ons online-aanbod niet plaats.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden door ons opgeslagen op speciaal beveiligde servers binnen de Europese unie. Voor deze servers zijn technische en organisatorische maatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Slechts enkele, daartoe bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het commerciële of het redactionele beheer van de servers. Ondanks regelmatige controles is volledige beveiliging tegen alle bedreigingen niet mogelijk.

Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld via internet doorgegeven. Voor de datatransmissie maken wij gebruik van een SSL (Secure Socket Layer)-codering.

Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens in principe alleen voor het leveren van de door u gewenste diensten. Indien wij voor het leveren van deze diensten gebruik maken van externe dienstverleners, hebben ook deze dienstverleners uitsluitend in het kader van hun dienstverlening toegang tot uw gegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd en verplichten ook externe dienstverleners daartoe.

Daarnaast geven wij de gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden, zeker niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven als u daar zelf mee akkoord bent gegaan of als dit op grond van wettelijke bepalingen en/of een administratief resp. gerechtelijk dwangbevel geoorloofd dan wel verplicht is. Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan het verstrekken van informatie voor strafrechtelijke doeleinden, het afwenden van gevaar of het beschermen van intellectuele eigendomsrechten.

Rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

Indien wij u vragen toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, vormt art. 6 lid 1 sub a) EU-AVG de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens.

Indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, omdat dit voor de naleving van een overeenkomst of in het kader van de contractuele relatie die wij met u onderhouden noodzakelijk is, vormt art. 6 lid 1 sub b) EU-AVG de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens.
Indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken ter nakoming van een wettelijke verplichting, vormt art. 6 lid 1 sub c) EU-AVG de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens.

Verder komt art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG in aanmerking als rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens, als het verwerken van persoonlijke gegevens noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming dan wel derden te behartigen en het beschermen van uw persoonlijke gegevens niet noodzakelijk is ten behoeve van uw belangen, basisrechten en basisvrijheden.

In het kader van deze privacyverklaring vermelden wij telkens de rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Wissen van gegevens en bewaartermijn

Wij wissen resp. blokkeren uw persoonlijke gegevens zodra de reden voor het opslaan van de gegevens wegvalt. Daarnaast is het opslaan van gegevens echter geoorloofd als dit in de op ons van toepassing zijnde wetgeving is vastgelegd, bijvoorbeeld met het oog op wettelijke bewaar- en documentatietermijnen. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens gewist dan wel geblokkeerd na afloop van de betreffende voorgeschreven termijn.

Gebruik van ons online-aanbod

Informatie over uw eindapparaat

Telkens als u ons online-aanbod bezoekt, verzamelen wij los van uw registratie de volgende gegevens over uw eindapparaat: het IP-adres van uw eindapparaat, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van deze aanvraag. Daarnaast wordt de status van de aanvraag en de hoeveelheid gegevens die in het kader van de aanvraag wordt doorgegeven geregistreerd. Wij verzamelen ook product- en versiegegevens over de gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem van het eindapparaat. Verder traceren wij via welke website u bij ons online-aanbod terecht bent gekomen. Het IP-adres van uw eindapparaat wordt hierbij alleen voor de duur van het gebruik van ons online-aanbod opgeslagen en aansluitend gewist of geanonimiseerd door het af te korten. De overige gegevens worden gedurende een bepaalde periode bewaard.

Wij gebruiken deze gegevens voor het exploiteren van ons online-aanbod, vooral om fouten op te sporen en te verhelpen, de benutting van het online-aanbod te achterhalen en om aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Deze doeleinden vormen tevens het legitieme belang van onze onderneming bij het verwerken van de gegevens zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG, de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking.

Gebruik van cookies

Ten behoeve van ons online-aanbod worden – net als bij veel andere websites – cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens bevatten voor het uitwisselen van ons online-aanbod via uw browser. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein van waaruit het cookie-bestandje is verstuurd en informatie over de bestaansduur van de cookie evenals een alfanumeriek identificatieteken.

Cookies stellen ons in staat uw eindapparaat te herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar te maken. Met behulp van cookies kunnen wij ons online-aanbod verbeteren en u betere, op uw behoeften afgestemde diensten aanbieden. Ook dit kan worden aangemerkt als legitiem belang bij het verwerken van gegevens conform art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG.

De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies die na afloop van de browsersessie automatisch worden gewist. Bovendien worden ook cookies met een langere bewaartermijn gebruikt om ervoor te zorgen dat uw voorinstellingen en voorkeuren ook bij uw volgende bezoek aan ons online-aanbod beschikbaar zijn.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt zodra cookies worden verzonden. Ook is het mogelijk om reeds opgeslagen cookies handmatig te verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er wel rekening mee dat in bepaalde gevallen slechts beperkt of geen gebruik van ons online-aanbod mogelijk is als u niet toestaat dat cookies worden opgeslagen of noodzakelijke cookies verwijderd.

Gebruik van technisch noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn vanuit technisch oogpunt noodzakelijk om het gebruik van ons online-aanbod mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies registreren en bewaren wij de volgende gegevens:
– Taalinstellingen
– Zoekinstellingen
– gegevens voor de identificatie resp. authentificatie van de gebruiker
– gegevens voor storingsvrije weergave van audio- en videocontent

Cookies stellen ons in staat uw computer te herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar te stellen. Met behulp van cookies kunnen wij ons online-aanbod verbeteren en u betere, gebruikersvriendelijkere diensten aanbieden. Het toepassen van cookies is bovendien noodzakelijk om het gebruik van ons online-aanbod te vereenvoudigen. Bepaalde functies kunnen alleen door het gebruik van cookies worden aangeboden. Dit geldt voor de zoekfunctie, de taalinstellingen en soortgelijke functies. Hieruit komt ook een legitiem belang bij het verwerken van gegevens met behulp van cookies voort, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f EU-AVG.

Gebruik van analysecookies (‘Google Analytics’)

Wij gebruiken op onze website ook cookies die het analyseren van uw gebruikersgedrag mogelijk maken, zogenaamde analyse-cookies. Met behulp van deze cookies registreren en bewaren wij de volgende gegevens:
– de frequentie waarmee de pagina wordt opgeroepen
– zoektermen
– het gebruik van functies op de websites
– de verblijfsduur

De gegevens die met behulp van cookies zijn verzameld worden gepseudonimiseerd, zodat ze niet meer naar specifieke gebruikers kunnen worden herleid voor zover deze gebruikers niet duidelijk en actief toestemming daartoe hebben verleend.

Wij maken gebruik van analyse-cookies om de kwaliteit van ons online-aanbod en de bijbehorende content te verbeteren en te optimaliseren en om de reikwijdte en vindbaarheid van ons online-aanbod te controleren en te verbeteren. Ook deze doeleinden kunnen worden aangemerkt als legitiem belang zoals bedoeld in de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens, art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG.

Om gebruikersgedrag te analyseren voor de eerder genoemde doeleinden, maken wij gebruik van de software Google Analytics, die op de beschreven wijze gebruik maakt van cookies.

Wij gebruiken Google Analytics voor statistische evaluaties. Google Analytics is een webanalyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die vallen onder de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van de website en internet aan te bieden namens de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instellingen in uw browser aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien het registreren van door cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin waarnaar de volgende koppeling verwijst te downloaden en te installeren . In plaats daarvan kunt u Opt-Out-Cookies instellen om Google Analytics doelgericht uit te schakelen met de schuifregelaar met het label ‘Analyse’ onder aan deze privacyverklaring.

Via de koppeling tools.google.com/dlpage/gaoptout resp. www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html vindt u aanvullende informatie (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij willen u erop wijzen dat Google Analytics op onze website is aangevuld met de code “anonymizeIp();” ter anonimisering van het IP-adres, waarbij het laatste octet wordt gewist.

Wij zijn van mening dat de verwerking van gegevens om ons online-aanbod te optimaliseren gezien de getroffen beveiligingsmaatregelen (anonimisering en mogelijkheid tot verweer) kan worden aangemerkt als legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG.

Gebruik van reclamecookies (‘Salesforce Pardot Services’)

SMA Solar Technology AG (SMA) slaat uitsluitend persoonlijke gegevens van websitegebruikers op die vrijwillig/uit eigen beweging op onze websites hebben geregistreerd om informatie over producten en diensten te ontvangen, de SMA Newsletter te abonneren of documenten te downloaden. Bovendien ontvangt u per e-mail op uw interesses afgestemde reclameboodschappen ontvangen als u daartoe toestemming heeft gegeven.

Sommige formulieren op de websites van SMA zijn gekoppeld aan Pardot. Pardot is software voor geautomatiseerde marketing van Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens worden aanvankelijk in Pardot opgeslagen en aansluitend met het Salesforce CRM-systeem verwerkt met het doel contact met u op te nemen en/of u informatie toe te sturen. Salesforce slaat geen IP-adressen op, maar gebruikt de individuele toewijzingsattributen “unique visitor ID” en “unique identifier”. Herleiding naar specifieke personen is niet mogelijk.

Hier kunt u lezen wat Salesforce met uw gegevens doet als u websites bezoekt.

SMA gebruikt Pardot als marketinganalysedienst die verantwoordelijk is voor het onderhouden, afmeten en uitbreiden van reclameboodschappen en marketinggerelateerde communicatie van SMA en het optimaliseren van website-content van SMA. Ter bescherming van gebruikers en partners kunnen bovendien frauduleuze praktijken en veiligheidsrisico´s worden opgespoord en indien nodig tegengehouden. De gegevens worden namens ons in Salesforce verwerkt door het gebruik van cookies.

Het opslaan van cookies kunt u via uw browser-instellingen deactiveren. In plaats daarvan kunt u Pardot-cookies doelgericht uitschakelen met de schuifregelaar met het label ‘Reclame’ onder aan deze privacyverklaring.

Mocht u voor deze optie kiezen, dan worden sommige functies en de gebruikersvriendelijkheid van het SMA-aanbod mogelijk enigszins beperkt.

Gebruik van Google Maps

In ons online-aanbod maken wij via een interface gebruik van de kaartservice Google Maps. Het gaat daarbij om een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (‘Google’).

Voor gebruik van de functies van Google Maps is het vereist, dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie.

Wij gebruiken Google Maps om het u gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die wij aangeven in ons online-aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang voor het verwerken van gegevens, art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG, die tevens de rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in de privacyverklaring van Google op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Gebruik van Eventbrite

Op de website bieden wij gebruikers bovendien de mogelijkheid om deelname aan events te boeken. Daarbij maken wij gebruik van de tool ‘Eventbrite’, die wordt geëxploiteerd door Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Als u zich aanmeldt voor een event, gaat u naar de website van Eventbrite. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Eventbrite. Eventbrite Inc. neemt deel aan het Europees-Amerikaanse kaderprogramma voor gegevensbescherming van het Amerikaanse ministerie van handel en de Europese Commissie met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en het bewaren van persoonlijke gegevens uit de lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Meer informatie over de gegevens die Eventbrite Inc. in het kader van het Europees-Amerikaanse kaderprogramma verzamelt, verwerkt en gebruikt en de doelen waarvoor dit wordt gedaan vindt u op:
www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/Informationen-zum-EU-US-Datenschutzschild.

Als u zich bij Eventbrite wilt aanmelden voor een event, moet u de volgende gegevens aan Eventbrite Inc. verstrekken:
• naam, voornaam
• e-mailadres
• plaats
• geboortedatum
• soort ticket
• event-ID (de webinar die wordt geboekt)
• ingediende tegoedbonnen

Meer informatie over de manier waarop Eventbrite Inc. persoonsgegevens gebruikt, vindt u in de richtlijn voor gegevensbescherming van Eventbrite:
https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite?lg=de.

Als organisator krijgen wij van Eventbrite toegang tot de bovengenoemde gegevens van deelnemers van een event. Deze gegevens gebruiken wij voor de voorbereiding en follow-up van het event. Voor een betere toekomstige planning van het aanbod van events gebruiken wij gegevens over de eventdeelname, waarmee wij de zwaarte en belasting van het event onderzoeken.

Gebruik van YouTube

In ons online-aanbod zijn video´s geïntegreerd die met behulp van een plugin van de door Google geëxploiteerde dienst YouTube (“YouTube”) kunnen worden afgespeeld. De exploitant van deze dienst is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een website van ons online-aanbod oproept die een video bevat, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. In dat kader wordt aan de server van YouTube doorgegeven welke websites van ons online-aanbod u heeft bezocht.

Als u zich heeft aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Aanvullende informatie over de omgang met gegevens van gegevens van gebruikers vindt u in het privacybeleid van Google op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dat tevens geldt voor YouTube.

Wij gebruiken YouTube om u video´s te tonen en u op die manier meer informatie te verschaffen over ons en onze diensten; dit kan dan ook worden beschouwd als een legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG.

Gebruik van EQS-aandelengrafieken

Wij integreren externe services van EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) voor de visuele weergave van onze aandelengrafieken. Als u een dergelijke dienst gebruikt of wanneer u content van derden weergeeft, is het technisch noodzakelijk dat er communicatiegegevens tussen u en de betreffende aanbieder worden uitgewisseld.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevens over u die worden verzameld en verwerkt, vindt u bij de opmerkingen over het privacybeleid van EQS Group AG op https://germany.eqs.com/de/legal.

Ons gebruik van dit programma geeft blijk van ons legitieme belang bij het verwerken van gegevens conform art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG.

Gebruik van Retargeting en remarketing

Onder retargeting en remarketing worden technologieën verstaan die het mogelijk maken om gebruikers die een bepaalde website hebben bezocht ook na het verlaten van de betreffende website nog afgestemde reclameboodschappen te laten zien. Om dit mogelijk te maken moeten internetgebruikers ook buiten de eigen website worden herkend en daarvoor worden cookies van de betreffende dienstverlener gebruikt; bovendien wordt rekening gehouden met het gebruiksgedrag tot dusver. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen hem later op andere websites reclameboodschappen voor deze en vergelijkbare producten worden getoond. Dit is gepersonaliseerde reclame die is afgestemd op de behoeften van individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame volstaat het herkennen van de gebruiker en is verdergaande identificatie niet noodzakelijk. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting- en remarketingdoeleinden worden door ons dan ook niet gekoppeld aan andere gegevens.

Wij gebruiken deze technologieën voor het tonen van reclameboodschappen via internet. Voor het tonen van reclameboodschappen doen wij een beroep op externe dienstverleners. Wij maken onder andere gebruik van aanbiedingen van Google die het mogelijk maken om producten op het scherm te laten verschijnen die voor de betreffende internetgebruiker interessant zijn. Deze functie wordt door cookies ten uitvoer gebracht. Aanvullende informatie over deze technologie vindt u in de Privacybeleid van Google en op policies.google.com/privacy. Het installeren van cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan worden voorkomen door de instelling in de betreffende browser-software aan te passen door de website www.google.com/policies/privacy/ads/ op te roepen en de betreffende instelling te wijzigen.

Het tonen van reclameboodschappen is dan ook een legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG.

Communicatie met ons

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier op onze website. Bovendien houden wij u graag op de hoogte door u regelmatig een nieuwsbrief per e-mail toe te sturen.

Contactformulier

Als u het contactformulier in ons online-aanbod wilt gebruiken, registreren wij hiervoor de persoonsgebonden gegevens die u in het contactformulier invult, in het bijzonder uw naam en e-mailadres. Bovendien slaan wij het IP-adres, de datum en de tijd van de aanvraag op. Wij verwerken de via het contactformulier verstrekte gegevens uitsluitend om uw aanvraag of uw verzoek te kunnen beantwoorden.

U kunt zelf beslissen, welke informatie u ons wilt verstrekken met het contactformulier. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) EU-AVG.

Nadat wij uw verzoek hebben behandeld, slaan wij de gegevens eerst nog op voor het geval dat u hierover nog vragen wilt stellen. U kunt op ieder moment verzoeken om verwijdering van deze gegevens, en anders worden deze gewist wanneer uw verzoek volledig is afgehandeld; daarbij zullen wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

Nieuwsbrief

Een aanmelding voor de SMA Newsletter doorloopt een dubbele opt-in-procedure waarbij een persoonlijke herbevestiging via e-mail is vereist. U kunt uzelf op ieder gewenst moment weer afmelden voor de Newsletter.

Investor Relations-Newsletter

Voor verzending van onze Investor Relations Newsletters (hierna ‘IR-Newsletter’ genoemd) gebruiken wij de service van de EQS Group AG. De verzending vindt plaats op basis van een orderverwerkingsovereenkomst in de zin van art. 28 par. 3 sub 1 van de EU-AVG. Wij stellen aan de verzenddienstverlener uitsluitend uw gegevens ten behoeve van e-mailverzending beschikbaar.

Aanmelding voor onze IR-Newsletter verloopt via een zogeheten Double-Opt-In-procedure. Dat houdt in, dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat niemand zich kan aanmelden met het e-mailadres van anderen. Aanmeldingen voor de IR-Newsletter worden vastgelegd om het aanmeldingsproces volgens wettelijke eisen te kunnen aantonen. Daartoe behoort de opslag van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip en ook het IP-adres. Net zo worden wijzigingen in uw gegevens die bij de verzendservice zijn opgeslagen, vastgelegd.

Voor de verwerking van uw gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen (art. 6 lid 1 sub a) EU-AVG).

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending van de IR-Newsletter.

Marketing-Newsletter

Als u uzelf aanmeldt voor onze Marketing-Newsletter, wordt uw e-mailadres gebruikt voor eigen reclamedoeleinden, totdat u uzelf afmeldt. U ontvangt dan regelmatig via e-mail informatie over actuele onderwerpen of e-mails naar aanleiding van speciale gelegenheden, bijvoorbeeld speciale acties of trainingsaanbiedingen. Die e-mailberichten kunnen op basis van de gegevens die wij over u hebben ontvangen gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn.

Indien u nog niet schriftelijk toestemming heeft verleend, maken wij voor de aanmelding voor onze marketingnieuwsbrief gebruik van een zogenaamde dubbele opt-in-procedure, dat wil zeggen: wij sturen u pas een marketingnieuwsbrief per e-mail nadat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat het verzenden van de marketingnieuwsbrief door ons moet worden geactiveerd. Wij sturen u dan een notificatiebericht en verzoeken u door het aanklikken van de link in deze e-mail te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) EU-AVG, indien u zich uitdrukkelijk heeft aangemeld voor de marketingnieuwsbrief. In het kader van de geldende wetgeving kan het ook mogelijk zijn dat u onze marketingnieuwsbrief ontvangt zonder dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, omdat u producten of diensten bij ons heeft besteld, wij in dat verband uw e-mailadres hebben verkregen en u geen bezwaar heeft aangetekend tegen het ontvangen van informatie via e-mail. In dit geval kan een legitiem belang bij het verzenden van directe reclameboodschappen conform art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG als rechtsgrondslag worden aangemerkt.

Voor het versturen van de marketingnieuwsbrief maken we gebruik van de marketingautomatiseringstool Salesforce Pardot. Pardot is software voor geautomatiseerde marketing van Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

De persoonlijke gegevens die wij bij de bestelling van de marketingnieuwsbrief van u hebben ontvangen, worden gebruikt voor verzending van de marketingnieuwsbrief en voor marketingdoeleinden, ook in de VS. Wij geven deze gegevens door aan het bedrijf Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). De klantgegevens worden ook verwerkt met de software Salesforce Pardot voor de bovenstaande doeleinden. Op die manier kunnen wij in samenwerking met het bedrijf Salesforce.com de concrete interesses van onze klanten beter analyseren voor een meer persoonlijke benadering. Wij zijn van mening, dat een benadering die nauwkeuriger is afgestemd op de interesses van de klant ook in het belang van de klant is. Omdat het bedrijf Salesforce.com bovendien is aangesloten bij het Privacy Shield van de VS (https://www.privacyshield.gov/participant_search), zijn wij ervan overtuigd dat de klantgegevens ook in de VS worden verwerkt op een niveau dat overeenkomt met de Duitse wet op gegevensbescherming.

Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag analyseren bij het versturen van de marketingnieuwsbrief. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogeheten ‘web-beacons’ of ’tracking-pixels’. Voor de analyses koppelen we de verzonden gegevens met behulp van deze tracking-pixels aan uw e-mailadres en een individuele ID. Met de gegevens die op deze manier worden verkregen, creëren we een gebruikersprofiel om de marketingnieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. Hierbij registeren wij wanneer u onze marketingnieuwsbrieven leest, op welke links u klikt en wat uw persoonlijke interesses zijn. Wij koppelen deze gegevens aan acties die u op onze website onderneemt. Indien u dit niet wenst, dient u uw abonnement op te zeggen. Een dergelijke tracking is ook niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard heeft uitgeschakeld. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de beelden handmatig laat weergeven, vindt de bovengenoemde tracking plaats.

Voor zover u de marketingnieuwsbrief heeft besteld en wij, zoals hierboven beschreven, uw gebruiksgedrag analyseren, delen wij de daarmee verkregen gegevens voor marketingdoeleinden met de volgende bedrijven die aan ons zijn gelieerd:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

SMA Energy Direct GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

SMA Sunbelt Energy GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

coneva GmbH, Dingolfingerstraße 15, 81673 München, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

De gegevens worden aan deze bedrijven overgedragen zodat wij in onze nieuwsbrief optimale aanbiedingen voor u kunnen samenstellen die voor u relevant en interessant zijn. De genoemde bedrijven zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om u via andere commerciële kanalen (bijvoorbeeld telefonisch) te benaderen. SMA Solar Technology AG heeft met deze bedrijven elk overeenkomsten gesloten over orderverwerking. Omdat de gegevens bovendien alleen worden overgedragen als u bij uw verzoek om toezending van de nieuwsbrief expliciet heeft ingestemd met de bepalingen van het privacybeleid in deze verklaring en daarmee ook met de overdracht van gegevens, worden de gegevens verwerkt conform art. 6 lid 1 sub a) EU-AVG. Bovendien is het in het belang van onze klanten als wij de verkregen gegevens delen met gelieerde bedrijven zodat onze klanten persoonlijke informatie in overeenstemming met hun interesses ontvangen, zodat de gegevensverwerking ook volgens art. 6 lid 1 sub f) EU-AVG gerechtvaardigd is. Dat geldt eens te meer omdat de klant op ieder moment toezending van de nieuwsbrief kan stopzetten. De informatie wordt opgeslagen zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Nadat u zich heeft afgemeld, slaan wij de gegevens voor statistische doeleinden en anoniem op.

De informatie wordt opgeslagen, zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Nadat u zich heeft afgemeld, slaan wij de gegevens voor statistische doeleinden en anoniem op.

Indien u onze marketingnieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u uw toestemming op ieder gewenst moment voor de toekomst herroepen dan wel bezwaar aantekenen tegen het toesturen van de nieuwsbrief, zonder dat u dit meer kost dan de verzendkosten volgens het basistarief. Maak gewoon gebruik van de afmeldlink in de nieuwsbrief of stuur ons of de toezichthouder voor gegevensbescherming een bericht.

Opmerkingen

Ons online-aanbod biedt u de mogelijkheid opmerkingen te plaatsen bij de door ons beschikbaar gestelde content. U moet daarvoor uw naam aangeven, maar kunt er ook voor kiezen een pseudoniem te gebruiken. Bovendien moet u uw e-mailadres invoeren. Het vermelden van uw e-mailadres is noodzakelijk, zodat wij in geval van klachten over uw opmerkingen contact met u kunnen opnemen en u om een reactie kunnen vragen; bovendien wordt het IP-adres opgeslagen. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u geen opmerkingen plaatsen. Bij publicatie van een opmerking wordt echter alleen de door u gekozen naam resp. uw pseudoniem weergegeven. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) EU-AVG.

Social media

Ons online-aanbod bevat links naar de social media Facebook, het carrièrenetwerk LinkedIn en de dienst voor korte nieuwsberichten Twitter. De links zijn te herkennen aan het logo van de betreffende aanbieder.

Als u op de link klikt, wordt de betreffende social-mediasite geopend en daarop is deze privacyverklaring niet van toepassing. Details over de bepalingen die voor deze websites gelden vindt u in de privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders, die te vinden zijn op:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

Voor het aanklikken van de desbetreffende link vindt geen overdracht van persoonlijke gegevens naar de verschillende aanbieders plaats. Als u via een link een andere site oproept, is dat tevens de grondslag voor het verwerken van gegevens door de betreffende aanbieder.

Uw rechten en contact

Er ons veel aan gelegen zo transparant mogelijk toe te lichten hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en u ook ook te informeren over de rechten waarover u in dat verband beschikt. Mocht u meer informatie nodig hebben of een recht waarover u beschikt willen uitoefenen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen zodat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

Rechten van betrokkenen

In verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens beschikt u over uitgebreide rechten. In de eerste plaats heeft u een omvangrijk recht op informatie en kunt u indien nodig eisen dat uw persoonlijke gegevens worden gerectificeerd en/of gewist dan wel geblokkeerd. Ook kunt u de verwerking beperken en beschikt u over het recht van bezwaar. Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt hebt u bovendien recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u een beroep wilt doen op een van uw rechten en/of meer informatie over dit onderwerp wilt hebben, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook terecht bij onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

Herroepen van toestemming en aantekenen van bezwaar

Eenmaal gegeven toestemming kunt u op ieder gewenst moment en voor de toekomst herroepen. Door het herroepen van uw toestemming wordt de wetmatigheid van de verwerken die tot op dat moment met uw toestemming heeft plaatsgevonden niet aangetast. Onze klantendienst, die tevens als toezichthouder voor de gegevensbescherming fungeert, is hiervoor het juiste aanspreekpunt.

Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet gebonden is aan uw toestemming, maar op basis van een andere rechtsgrondslag heeft plaatsgevonden, kunt u bezwaar aantekenen tegen deze gegevensverwerking. Naar aanleiding van uw bezwaar zal een controle plaatsvinden en wordt de gegevensverwerking eventueel gestaakt. U wordt geïnformeerd over het resultaat van de controle en indien het verwerken van de gegevens toch moet worden voortgezet, zullen wij toelichten waarom het verwerken van de gegevens toch rechtmatig is.

Toezichthouder gegevensbescherming

Wij hebben een externe toezichthouder gegevensbescherming benoemd, die ons ondersteunt bij onderwerpen met betrekking tot de gegevensbescherming en die u ook rechtstreeks te woord kan staan. Met vragen die onze omgang met persoonlijke gegevens betreffen of voor andere informatie over de bescherming van gegevens kunt u altijd terecht bij onze toezichthouder gegevensbescherming en zijn team:

SMA Solar Technology AG
Datenschutzbeauftragter
Sonnenallee 1
D – 34266 Niestetal
E-mail: Datenschutz@SMA.de

Klachten

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons in strijd is met deze privacyverklaring of de geldene wetten betreffende gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij onze toezichthouder gegevensbescherming. De toezichthouder zal uw verzoek in behandeling nemen en u informeren over zijn bevindingen. Daarnaast heeft u ook het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende overheidsinstantie.

Aanvullende informatie en wijzigingen

Links naar andere websites

Ons online-aanbod kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn doorgaans herkenbaar als link. In hoeverre de websites waarnaar wordt verwezen de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming naleven ligt buiten onze invloedssfeer. Wij raden u dan ook aan het privacybeleid van de betreffende websites te raadplegen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De stand van deze privacyverklaring blijkt uit de datum die onderaan deze pagina wordt vermeld. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment voor de toekomst te wijzigen. Een wijziging zal vooral plaatsvinden bij een technische aanpassingen van het online-aanbod en bij wijzigingen van de voorschriften inzake gegevensbescherming. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar via ons online-aanbod. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Stand van deze privacyverklaring: mei 2018

Versie 4.0